เนื้อหา

สร้างเครื่อข่ายสถิติอำเภอ

          นางฐิตราภรณ์ ภาษาเวทย์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้สถิติอำเภอทั้ง 6 อำเภอ ในจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน    ผุ้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ห้องประชุมประจำแต่ละอำเภอ เพื่อแจ้งแผนปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสำมะโน/สำรวจ และสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อการประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้านในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/สำมะโน ในครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้น

anigif112561