วิเคราะห์ชุดข้อมูลกลาง

วิเคราะห์ชุดข้อมูลกลาง

ข้อมูลสถิติสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำปี 2560

ได้แก่ ข้าว การท่องเที่ยว ขยะ ผู้สูงอายุ

ผังข้อมูล Mind Map และสถิติ มีดังนี้

----------------------------------------------------------------------------------------

 

rice11

travel

older

thash1