วิเคราะห์ชุดข้อมูลกลาง(ข้าว)

ผังรายการสถิติทางการด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

 rice

VC1:การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร                     

ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก                                                    

พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน                                           

พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน                                   

พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน                          

จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ จำแนกตามประเภท

VC2:การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน                       

จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด                                                 

เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว เนื้อที่เสียหาย                               

จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก                                                 

ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อปี 

ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม                             

ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่                                            

เกษตรกรที่ไก้รับความรู้กี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP               

พื้นที่ปลูกข้าวที่ไดรัการรับรองคุณภาพข้าวตาม มาตรฐาน GAP

ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)

ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่

พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

VC3:การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร                                

จำนวนสหกรณ์การเกษตร

จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

จำนวนเกษตรรผู้ปลูกข้าวที่กู้งินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

VC4:การแปรรูป การเพิ่ม และการสร้างคุณค่า

จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน

พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์

ผลิตภัณฑ์ที่แรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

VC5:การขนส่งสินค้าและจัดการบริหารสินค้า

ครัวเรือนที่มียุ้งฉาเก็บรักษาข้าวเปลือก

โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง

VC6:การพัฒนาระบบตลาด

มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง