วิเคราะห์ชุดข้อมูลกลาง(ท่องเที่ยว)

ผังรายการสถิติทางการด้านเศรษฐกิจ : ท่องเที่ยว

tra

VC1:พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด

จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด

จำนวนที่พัก/โรงแรม/เกสเฮ้าส์ โฮมสเตที่มรคุณภาพ ททท รับรองมาตรฐาน

๐ จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน

VC2:พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว

จำนวนมัคคุเทศก์ทัองถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้ที่ความรอบรู้

รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

VC3:พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาในการท่องเที่ยว

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร

VC4:พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ

จำนวนแหล่งท่องท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวย เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐาน

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน

ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน

VC5:พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

จำนวนร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน

๐ จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน

(เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก(OTOP)ของจังหวัด

VC6:พัฒนาการตลาด

รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด