วิเคราะห์ชุดข้อมูลกลาง(ขยะ)

ผังรายการสถิติทางการด้านเศรษฐกิจ : ขยะ

trash

VC1:ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขนะ/ปัญหามลพิษ

ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ 

ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน

ปริมาณขยะสะสม

ปริมาณการเก็บขยะเพิ่มขึ้น (เที่ยว/วัน)

ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง

ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียกด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ

จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะแหล่งที่มาของขยะ 

จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะแหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

VC2:พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ

จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

จำนวนครัวเรือนจังหวัดหนองบัวลำภู

จำนวน อปท ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย

จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้

จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไข และติดตามตรวจสอบผล

    กระทบจำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไข และติดตามตรวจสอบผล

จำนวนร้านรับซื้อของเก่า

๐  จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ

จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

จำนวนของสมาชิกเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

VC3:จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

แผน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด

แผนบูรณาการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ