วิเคราะห์ชุดข้อมูลกลาง(ผู้สูงอายุ)

ผังรายการสถิติทางการด้านเศรษฐกิจ : ผู้สูงอายุ

old

VC1:การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ

จำนวนประชากรทั้งจังหวัด

จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด

จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน / ไม่มีบัตรประชาชน

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน

จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย

จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง

จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส

จำนวนครอบครัวที่เฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก

จำนวนผู้สูงอายุอยูกับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก

ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการและจิตเวช

VC2:จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวกรวดเร็ว

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ

จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ

จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น (คน)

จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว

จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ

จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน

VC3:ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ

จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน

จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน

จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อนขอทาน

จำนวนผู้สูงอายุพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์

จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ