เนื้อหา

Infographic

 p 19-1-2563-3

  ที่มา:สำมะโนประชากรและเคหะปี 2553

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p 19-1-2563-2

ที่มา:สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 p 1-1-2563

 ที่มา:สำมะโนประชากรและเคหะ 2543,2553 สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

the education1

 ที่มา:โครงการสำรวจภาวะทำงานของประชากรจังหวัดหนองบัวลำภู ปรำจำเดือนตุลาคม 2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

money 28-12-2562

 

 ที่มา:โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2561

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

22-11-25622345

 ที่มา:โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2562

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20-11-2562-1111-02

 ที่มา:โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20-11-2562-1111

 ที่มา:โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราบ และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15-11-2562-4444

 ที่มา:โครงการสำรวจภาวะทำงานของประชากรจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนกันยายน พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15-11-2562-3333

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15-11-2562-2222

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน กันยายน 2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15-11-2562-1111

ที่มา:โครงการสำรวจยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------time 18-10-2562

ที่มา:โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------work 18-10-2562

ที่มา:โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10102562 icon 399

 ที่มา:โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-10-2562 nso 11

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน กรกฎาคม 2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 nso 24-8-256232-2x

ที่มา:สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหนองบัวลำภู 
ที่มา:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nso 24-8-2562311-2x

ที่มา:กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ที่มา:สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)
ที่มา:สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 nso 24-8-256230-2x

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nso 24-8-256223-2xx

ที่มา:โครงการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nso 24-8-256227-2x

ที่มา:โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 nso 24-8-256226-2x

ที่มา:โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 nso 24-8-256225-2x

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน มิถุนายน 2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 nso 24-8-256224-2x

ที่มา:โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 nso 24-8-256223-2x

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nso 24-8-256222-2x

 ที่มา:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

education1372562222

 ที่มา:โครงการสำรวจภาวะทำงานของประชากรจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนมกราคม พ.ศ.2562

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jobwork13725622

 ที่มา:การสำรวจภาวะทำงานของประชากรจังหวัดหนองบัวลำภู ไตรมาส 2 พ.ศ.2562

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1444462562nsosss22

ที่มา:การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2561 สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

862562nsosss22

ที่มา:โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2561

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

862562nsosss

 ที่มา:โครงการสำรวจภาวะเศษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี 2562

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

862562nso

  ที่มา:การสำรวจภาวะทำงานของประชากรจังหวัดหนองบัวลำภู ไตรมาส 1 พ.ศ.2562

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

desh2561

 ที่มา:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------workktmas44

 

 ที่มา:การสำรวจการทำงานของประชากร ต.ค.- ธ.ค.2561

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bam126161 

  ที่มา:โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนธันวาคม 2561

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

yaseptid61

ที่มา:สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด 2561

 คาบเวลาสำรวจ 1-30 มิถุนายน 2561

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

tamngan0961

septidd1161

tamngan261

tamngan161 

bambud1061

ที่มา:สำรวจโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนตุลาคม 2561

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

workktmas3

ที่มา:สำรวจโครงการทำงานของประชากร เดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 2561

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

money10

 ที่มา:โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน 2560

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

workk07

 ที่มา:โครงการสำรวจการทำงานของประชากร เดือน กรกฎาคม 2561

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

workk06

 ที่มา:โครงการสำรวจการทำงานของประชากร เดือน มิถุนายน 2561

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

bannerinfotravel61 

 ที่มา:กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5-9-2561 16-01-05

bdt1512561nso 

ที่มา:โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือน ธันวาคม 2560

---------------------------------------------------------------------------------------------------

7ns512561

 ที่มา:โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6ns512561

 ที่มา:การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ. 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5ns512561

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4ns512561

ที่มา:สำนักงานประกันสังคม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3ns512561

ที่มา:โครงการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ.2560 ถามผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2ns512561

ที่มา:สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 จังหวัดขอนแก่น
ที่มา:โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2559

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1ns512561

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2560

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zzzicon job22

ที่มา:โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือน พฤศจิกายน 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------

icon job22

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 jobbkk123 

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2560

------------------------------------------------------------------------------------------------

 icon job3334

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดหนองบัวลำภู 2559

------------------------------------------------------------------------------------------------

 icon jobbbbb1

 ที่มา:โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน แพรรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------

 icon jobbbbb12233

ที่มา:รายงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 2560

------------------------------------------------------------------------------------------------