เนื้อหา

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมชี้แจง โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ(โครงการระยะที่ 1) ณ ศูนย์ประชุมอำเภอนากลาง

วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมชี้แจง โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ(โครงการระยะที่ 1) ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน (FS) และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI) และแนะนำหลักในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ สามารถนำไปดำเนินการจัดทำนโยบายและวางแผนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต ณ ศูนย์ประชุมอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

nsowater nakang2019