เนื้อหา

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดประชุมชี้แจง

 ประมวลภาพกิจกรรมการจัดประชุมชี้แจง โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ(โครงการระยะที่ 1) ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน (FS) และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI) สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู