ออกบูธ ประชาสัมพันธ์ โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

 

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.00 น. 
     นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 
ออกบูธ ประสานงานสร้าง เครือข่าย เพื่อใช้ในการจัดเตรียมบุคลากร
ที่จะใช้ใน การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 
ณ โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

1

2

3

4

5

6

7

8