ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด หนองบัวลำภู ประจำเดือนเดือนมกราคม 2563

 

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.
    นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
หนองบัวลำภู ประจำเดือนเดือนมกราคม 2563
ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4
ในการนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
มอบหมายภารกิจให้ นายกำจร ผาสอน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย

1

2

3

4