ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สถิติอําเภอโนนสัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63

 

วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น.
นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายสถิติอําเภอโนนสัง เข้าร่วมประชุม
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาชน สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.

1

2

3

5

6