สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2563

 

วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.
     นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2563
ณ ห้องประชุมลุ่มภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3
ในการนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
ร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย

1

2

4

5

6