เนื้อหา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

                1571363949 293551

 

ข้อ
 ข้อมูล
หมายเหตุ
ตัวชี้วัด 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
o1   โครงสร้าง
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 Q&A
o9 SocialNetwork
Facebook
Twitter
LINE
ตัวชี้วัด 9.2 การบริหารงาน
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ไม่มีการดำเนินการเนื่องจาก ส่วนกลาง ดำเนินการเองทั้งหมด
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากส้่วนกลาง ดำเนินการเองทั้งหมด
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริกา

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 e-Service
ตัวชี้วัด 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไม่มีการจัดทำแผน เนื่องจากได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไม่มีแผนฯ เนื่องจาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัด 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
ตัวชี้วัด 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
o32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
Facebook
Twitter
LINE

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัด 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม

Login Form

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้75
เมื่อวาน164
อาทิตย์นี้615
เดือนนี้1713
ทั้งหมด41848

Powered by Kubik-Rubik.de