สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

 วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.39 น.

      นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานพิธีเปิดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
จังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้กิจกรรม อัยการประสานทุกภาคส่วน “ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก”
ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ในการนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนังานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว.

1-3

0-12

0-1

1-4

1-5

3

4

5

6

7

8

9

1-1

1-2