สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.

       นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ณ ห้องประชุมภูฟ้า ภูฟ้ารีสอร์ท อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ในการนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
มอบหมายให้นายสุพรรณ ชาติแพงตาผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสติและวางแผน
พร้อมนางสาวพรวีนัส ข่วงสิมมา นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

1

2