สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีเปิดอบรมการพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

 วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น

      นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี
เปิดการอบรมการพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ซึ่งการอบรมในหลักสูตรการพัฒนา
อาสาสมัครดิจิทัล(อสด.) ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงฯที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
รวมทั้งองค์ความรู้ด้านดิจิทัลที่ใกล้ตัวกับประชาชน และแอปพลิเคชัน “อาสาสมัครดิจิทัล”
ที่มีเนื้อหา ข้อมูลข่าวสาร ที่จะสนับสนุนการทำงานของ อสด. ทั้งนี้แกนนำอาสาสมัครดิจิทัลที่ผ่านการอบรม
จะมีส่วนร่วมในการช่วยคัดเลือกประชาชนที่มีความสนใจด้านดิจิทัลในเบื้องต้นมารับการอบรมเป็น
“อาสาสมัครดิจิทัลประจำหมู่บ้าน”ที่กระทรวงฯ มีเป้าหมายจะพัฒนาให้มี
อสด.ประจำหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศต่อไป
ในการนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว

83999

84000

84001

84002

83998