แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีปิดการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 4 เขียนโดย admin 90
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ออกติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและขับเคลื่อนจังหวัด "หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" เขียนโดย admin 103
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ เขียนโดย admin 97
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 80
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ออกติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและขับเคลื่อนจังหวัด "หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" เขียนโดย admin 89
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชาก รและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ (Area Based)ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เขียนโดย admin 97
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 90
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” และจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 98
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 85
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 80
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมในต้อนรับการตรวจเยี่ยม จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 95
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 332
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ออกติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและขับเคลื่อนจังหวัด "หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" เขียนโดย admin 82
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ออกติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและขับเคลื่อนจังหวัด "หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" เขียนโดย admin 85
การเปิดงานการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุม “พาณิชย์ พาผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านพ้นโควิด –19” เขียนโดย admin 90
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และขับเคลื่อนจังหวัด “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” เขียนโดย admin 89
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 91
ประมวลภาพการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดแสดงแสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “การทำยุทธหัตถี” เขียนโดย admin 90
กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 93
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 92
ประมวลภาพการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดแสดงแสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “การทำยุทธหัตถี” เขียนโดย admin 105
ประมวลภาพการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดแสดงแสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “การทำยุทธหัตถี” เขียนโดย admin 98
ประมวลภาพการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดแสดงแสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “การทำยุทธหัตถี” เขียนโดย admin 101
การเปิดงานการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู (แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล Episode 3) เขียนโดย admin 83
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมการเปิดการจัดงานแสดง แสง สี เสียง ตำนานเล่าขานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “การทำยุทธหัตถี” เขียนโดย admin 95
ประมวลภาพการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดแสดงแสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “การทำยุทธหัตถี” เขียนโดย admin 90
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ได้ออกติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและขับเคลื่อนจังหวัด "หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" เขียนโดย admin 105
ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ผอ.สว.) เขียนโดย admin 94
การประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้บุคลากรภายนอกด้านกฎหมายระเบียบการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 98
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 109
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมการจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day)เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 88
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 94
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 91
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 88
การแถลงข่าวการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู (แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล Episode 3) เขียนโดย admin 99
พิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 129
การประชุมเตรียมการจัดงานแสดง แสง สี เสียง ตำนานเล่าขานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “การทำยุทธหัตถี” เขียนโดย admin 103
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมการจัดกิจกรรมสภากาแฟ เขียนโดย admin 104
การประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสม การพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 104
การประชุมพิจารณาจัดทำบัญชีลำดับความสำคัญเร่งด่วนพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา ส่งเสริมความมั่นคงและงบประมาณการภัยคุกคามความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 102
การแถลงข่าวการจัดแสดงแสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “การทำยุทธหัตถี” เขียนโดย admin 126
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” เขียนโดย admin 107
ประมวลภาพการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ วิธี วิถีหนองบัวลำภู โดยการจัดกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน” เขียนโดย admin 107
ประมวลภาพการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ วิธี วิถีหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 121
ประมวลภาพการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เขียนโดย admin 111
ประมวลภาพการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เขียนโดย admin 114
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ วิธี วิถีหนองบัวลำภู โดยการจัดกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน” เขียนโดย admin 120
การประชุมมอบหมายภารกิจการแสดง แสง สี เสียง ตำนวนเล่าขานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “การทำยุทธหัตถี” เขียนโดย admin 119
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เขียนโดย admin 120
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. พร้อมทั้งออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน/สำรวจ ของสำนักงานสถิติจังหวัด เขียนโดย admin 115
สถิติอำเภอโนนสัง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 120
สถิติอำเภอนาวัง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 129
สถิติอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 115
สถิติอำเภอสุวรรณคูหา เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 121
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย admin 143
การอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผ่านระบบ Video conference เพื่อรับสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาทักษะดิจิทัลตามแนวทางของสำนักงาน กพ. เขียนโดย admin 219
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานในเดือน มิถุนายน 256 เขียนโดย admin 115
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2563 เขียนโดย admin 113
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมการแถลงข่าว การจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ วิธี วิถีหนองบัวลำภูกิจกรรม:จัดแสดงแสง สี เสียง "ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน" เขียนโดย admin 179
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 119
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เขียนโดย admin 125
ลงพื้นที่ในการตรวจคุณภาพข้อมูลงานสนามโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และโครงการสำรวจความสุขและความเสี่ยง พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 118
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 9/2563 เขียนโดย admin 129
การร่วมรับฟังการชี้แจงการปรับตัวชี้วัดตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 123
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมสภากาแฟ เขียนโดย admin 122
กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภูจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนำเข้าข้อมูลสถิติผ่านทางเว็บไซต์ เขียนโดย admin 135
การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video conference ครั้งที่ 5/2563 เขียนโดย admin 240
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 129
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดโรค ไข้เลือดออก เขียนโดย admin 134
ประชุมชี้แจงการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับ การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกล(vidco conference system) เขียนโดย admin 244
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดโรคไข้เลือดออก เขียนโดย admin 144
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในเดือน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย admin 134
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เขียนโดย admin 137
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 130
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธิเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”เพื่อถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 138
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบางคู่ วัดมหาชัย พระคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 141
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 146
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 141
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 143
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 5/2563 เขียนโดย admin 147
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมบริจาคสิ่งของใส่ตู้เติมบุญ ปันฮักไทหนองบัวลำภู...หยิบไปพอดี.... กินพออิ่ม เขียนโดย admin 159
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย admin 165
การออกตรวจสอบคุณภาพข้อมูลงานสนาม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เขียนโดย admin 160
เปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง เขียนโดย admin 163
การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 153
สถิติจังหวัดหนองบัวลําภู..ร่วมพิธีถวายสักการะพระมหาเถระ พระเถระ และถวายสังฆทาน ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 164
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 164
พบปะชาวบ้านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการ ล็อคเป้า เฝ้าชุมชน ป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เขียนโดย admin 166
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย admin 177
ประชุมมอบหมายงานให้พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ภายในสํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 166
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..พบปะชาวบ้านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการ ล็อคเป้า เฝ้าชุมชน ป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 เขียนโดย admin 171
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 175
ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2563 เขียนโดย admin 204
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 169
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..พบปะชาวบ้านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการ ล็อคเป้า เฝ้าชุมชน ป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 เขียนโดย admin 175
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...พบปะชาวบ้านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการ ล็อคเป้า เฝ้าชุมชน ป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 เขียนโดย admin 166
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...พบปะชาวบ้านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการ ล็อคเป้า เฝ้าชุมชน ป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 เขียนโดย admin 171
ประชุมผ่านระบบ Video Conference เกี่ยวกับโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม) เขียนโดย admin 286
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..พบปะชาวบ้านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการ ล็อคเป้า เฝ้าชุมชน ป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 เขียนโดย admin 176
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเสวนากาแฟยามเช้า. เขียนโดย admin 179

หมวดหมู่รอง

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้74
เมื่อวาน72
อาทิตย์นี้253
เดือนนี้1325
ทั้งหมด39977

Powered by Kubik-Rubik.de